Accesați aici versiunea facilă pentru persoanele cu dizabilități

Acte necesare

1. Atribuire locuințe conform O.G. nr. 19/1994:

Pasul 1:
Dacă faceți parte din una din categoriile menționate mai jos:
- Tinerii căsătoriți care la data contractării, precontractării sau repartiției locuinței au, fiecare, vârsta de până în 35 de ani;
- Persoanele cu invaliditate gradul I sau II;
- Persoanele cu handicap;
- Răniții, precum și familii și părinți ai celor decedați ca urmare a participării la victoria Revoluției din decembrie 1989;
- Persoanele și familiile care își schimbă domiciliul din orașe la sate și lucrează în agricultură sau sivicultură;
- Personalul calificat din învățământ și sănătate, care are sau își schimbă domiciliul la sate;

Pasul 2:
Acte necesare pentru întocmirea dosarului:
- Cerere tip pentru înscriere pe lista de priorități (poate fi procurată de la Centrul de Informare pentru Cetățeni) cu mențiunea sumei disponibile pentru plata avansului și nivelul ratei lunare pe care solicitantul se angajează să o achite;
- Copie după certificate de căsătorie și după certificatul de naștere al copiilor minori;
- Adeverințe de venit pentru ambii soți (de la locul de muncă);
- Certificat de invaliditate (cu indicarea gradului I sau II) și/sau certificat de handicapat;
- Certificat de rănit în revoluție sau de urmaș erou conform Legii nr. 42/1990 (după caz);
- Certificate medicale (după caz);
- Acte doveditoare ale situației locative actuale;
- Declarație notarial din care să rezulte că niciunul dintre membrii majori ai familiei nu au deținut și nu au înstrăinat nicio locuință proprietate personală după 1 ian.1990 și până în prezent;
- Copii dupa actele de identitate pentru ambii soți.

Atenție! Pentru verificarea autenticității actelor aflate în copie, vă rugăm, nu uitați să luați și originalul acestora!


2. Atribuire locuință conform Legii nr. 114/1996:
Actele necesare pentru întocmirea dosarului:
- Cerere către Primăria Sectorului 1, telefon și date de contact;
- Memoriu explicativ - situația familială și locativă;
- Copie xerox - B.I. sau C.I. cu domiciliul stabil în sectorul 1 (soț + soție + copii majori + părinți care gospodăresc împreună);
- Copie xerox - certificate de naștere ale copiilor minori (după caz);
- Copie xerox - certificat de căsătorie (după caz);
- Adeverințe de salariu cu veniturile nete (defalcate) realizate în ultimele 12 luni sau după caz: taloane pensie, adeverințe ajutor social (pentru toți membrii majori); se reînnoiesc la sfârșitul fiecărui an (Între 1-30 septembrie);
- Copie xerox act de proprietate, contract de închiriere al titularului locuinței de la adresa de domiciliu de pe B.I. sau C.I.;
- Declarație notarial (în original) din care să rezulte că niciunul dintre membrii majori ai familiei nu au deținut și nu au înstrăinat nicio locuință proprietate personală după 1 ian.l990 și până în prezent;
- Certificate medicale, pentru invalizi de gradul I sau II, sau pentru persoane cu handicap (după caz);
- Copie dupa hotărârea de divorț rămasă definitivă (după caz);
- Adeverință pentru tinerii proveniți de la Casele de copii (după caz);
- Certificat pentru beneficiarii Legii 42/1990 sau 118/1990 (după caz};
- Orice alt act pe care îl considerați necesar în sprijinul cererii dumneavoastră de locuință;
- Hotărâre judecătorească de evacuare rămasă definitivă (după caz).

Atenție! Pentru stabilirea punctajului și efectuarea de verificări la dosar, vă rugăm nu uitați să aveți asupra dvs. și originalul actelor aflate în copie!


3. Atribuire locuințe ANL cu chirie:
- Cerere către Primăria Sectorului 1;
- Copie xerox -B.I./C.I.
Acte necesarehttp://primariasector1.ro/images/locuinte_sociale.jpg