Data: 02.10.2019

ANUNȚ – Conferința de Lansare proiect POCA - cod MySMIS 128335, cod SIPOCA 634

Evenimentul va avea loc în data de 4 octombrie, ora 10, la Sala de Consiliu a Primăriei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr 9.

Nume proiect: "Mecanisme și instrumente implementate la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București pentru fundamentarea deciziilor și planificării strategice pe termen lung", cod proiect MySMIS 128335, cod SIPOCA 634, Cod apel: POCA/470/2/1/Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP; Componenta: CP 12 pentru regiunea mai dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată; Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente; Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Denumirea beneficiarului: Sectorul 1 al Municipiului București, persoană juridică de drept public, cod de înregistrare fiscală 4505359, cu sediul în Bulevardul Banu Manta nr.9, cod poștal 011222, sector 1, telefon/fax 021/319.10.13 / 021/319.10.09, reprezentant legal, domnul Daniel Tudorache, având funcția de primar.

Scopul și obiectivele: Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului constă în: "Creșterea calității procesului decizional la nivelul Primăriei Sectorului 1, București, prin implementarea unor instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea strategică și fundamentarea politicilor publice, respectiv evaluarea indicatorilor de performanță a politicilor publice adoptate. Scopul acestui proiect este de a sprijini Primăria Sectorului 1 pentru implementarea unitară a mecanismelor și instrumentelor de planificare strategică, care să susțină fundamentarea deciziilor privind politicile publice adoptate, prioritizarea investițiilor realizate în diverse sectoare cât și dezvoltarea instituțională". Astfel, prin realizarea prezentului proiect se urmărește:

- creșterea competențelor în domeniul elaborării și implementării politicilor publice;
-  creșterea performanței proceselor de planificare strategică;
-  creșterea performanței proceselor de management al investițiilor (implementare, monitorizare, evaluare performanță în raport cu criteriile  și indicatorii stabiliți la nivel de instituție);
-  instrumente de monitorizare a eficienței și eficacității politicilor autorității publice locale;
- reducerea birocrației interne;
- creșterea gradului de responsabilizare a funcționarilor în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
- creșterea gradului de transparență a actului administrativ;
- utilizarea eficientă a resurselor umane, financiare, informatice și de timp aflate la dispoziția instituției, toate acestea contribuind, în final, la o creștere calitativă și a performanței furnizării serviciilor la nivelul instituției.

* Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: "Dezvoltarea și implementarea unor mecanisme și instrumente de management strategic instituțional care să susțină planificarea și fundamentarea politicilor publice la nivelul Primăriei Sectorului 1";

Obiectiv specific 2: "Dezvoltarea unor instrumente de monitorizare și raportare a indicatorilor de performanță privind implementarea politicilor publice cât și a obiectivelor strategice stabilite la nivelul Primăriei Sectorului 1, coroborate cu instrumente IT de  management strategic, care vor permite creșterea calității și performanței actului administrativ, a transparenței, eficienței și eficacității în utilizarea fondurilor publice";

Obiectiv specific 3: "Modernizarea sistemului de management al documentelor din Primăria Sectorului 1, prin implementarea unei aplicații informatice care să susțină digitalizarea proceselor de înregistrare și arhivare a documentelor".

Rezultatele preconizate:

R1 POCA: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung - 1
Rezultat de proiect R1: Strategia de management și dezvoltare a instituției (inclusiv criterii de prioritizare a investițiilor la nivel local) elaborată;
R1 POCA: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategic pe termen lung - 1

Rezultat de proiect R2: Planul strategic instituțional (PSI) aferent anilor 2020-2021 elaborat;
R1 POCA: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – 1

Rezultat de proiect R3: Metodologie de implementare, monitorizare și raportare a indicatorilor Strategiei de dezvoltare instituțională, a PS1;
R1 POCA: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung – 1

Rezultat proiect R4: Instrument IT suport pentru Planul anual al achizițiilor publice realizat în scopul îmbunătățirii planificării strategice și execuției bugetare;
R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – 1

Rezultat proiect R5: Proceduri ale sistemului de management al documentelor în vederea digitalizării realizate;
R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate - 1

Rezultat proiect R6: Aplicație software pentru management documente implementată și auditată.

Valoarea totală a proiectului este de 3.891.876,64 lei din care: Valoarea eligibilă a Proiectului: 3.891.876,64 lei; Valoarea eligibilă nerambursabilă: 3.814.039,09 lei; Valoarea  eligibilă  nerambursabilă din FSE: 3.113.501,31 lei; valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 700.537,78; Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 77.837,55 lei.

***AM POCA se angajează să acorde finanțarea nerambursabilă de maxim 3.814.039,09 lei, echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a proiectului iar cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este 77.837,55 lei din bugetul local.

Data începerii și finalizării proiectului: 01.07.2019 - 31.12.2021.

Grupul țintă vizat direct de implementarea și rezultatele proiectului este: personalul angajat al aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 al Municipiului București și aleșii locali – (primarul, viceprimarul).

Cod MySMIS 128335 - "Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020".

ANUNȚ – Conferința de Lansare proiect POCA - cod MySMIS 128335, cod SIPOCA 634http://primariasector1.ro/foto/articles/comunicatepresa/programul-operational-capacitate-administrativa.jpg