Descărcare formulare

r
Serviciul Urbanism
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă
Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice
Serviciul Registratura si Relatii cu Publicul
Serviciul Publicitate si Autorizatii
Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice
Serviciul Legalizare, Avizare Contracte
Serviciul Fond Imobiliar
Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Directia Investitii
Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registrul Agricol
Compartiment Evidență Electorală
Cantina Centrala de Ajutor Social

Serviciul Urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism

RECEPȚII, REGULARIZĂRI, CERTIFICATE DE ATESTARE

0. GDPR
1. Cerere efectuare regularizare taxe
2. Formular Regularizare
3. Cerere înregistrare Certificat Performanță Energetică
4. Cerere participare la Recepție lucrări construire - desființare
5. Cerere de atestare a edificării construcției cu AC
6. Cerere emitere Certificat de atestare a edificării construcției executate fără AC
7. Cerere emitere Certificat atestare a stadiului realizării construcției.

NOTĂ - Facem mențiunea că dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate, cererea/tipizatul trebuie să fie completate integral și de asemenea, vă rugăm să ne comunicați și un număr de telefon în vederea contactării.

Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1

Informatii utile privind eliberarea actului de identitate:
Contravaloarea actelor de identitate
Dovada adresei de domiciliu
Eliberarea Actului de Identitate in caz de pierdere, furt, distrugere
Eliberarea Cartii de Identitate Provizorii
Eliberarea Actului de Identitate la expirarea termenului de valabilitate, a datelor de stare civila, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
Eliberarea Actului de Identitate la implinirea varstei de 18 ani
Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului
Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania
Eliberarea Actului de Identitatea la implinirea varstei de 14 ani
Eliberarea Cartii Identitate la dobandirea cetateniei Romane
Eliberearea Cartii de Identitate Provizorii persoanelor cu domiciliu in strainatate
Inscrierea in Actul de Identitate a mentiunii de resedinta
In atentia cetatenilor

Formulare:
Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate
Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
Cerere pentru Inscrierea in Actul de Identitate a Mentiunii privind Stabilirea Resedintei

NOTĂ - Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
- În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4 , iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Eliberarea actelor de stare civilă pentru locuitorii sectorului 1
Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act
Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit
Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor
Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor
Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act
Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit
Cerere eliberare certificat de deces
Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit
Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei
Declarație de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie
Declarație de stabilire a domiciliului copilului
Cerere de înregistrare tardivă a nașterii

NOTĂ - Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei și declarația de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie, se semneaza de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă.

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate
Formular cerere transcriere titular
Declaraţie că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)
Formular cerere transcriere imputernicit
Serviciul Registratură și Relații cu Publicul
Serviciul Publicitate și Autorizații
Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice
Serviciul Legalizare, Avizare Contracte
Serviciul Fond Imobiliar
Serviciul Avize Acorduri Autorizatii- Directia Investitii
Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registrul Agricol
Compartiment Evidență Electorală
Cantina Centrala de Ajutor Social