Descărcare formulare


Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Serviciul Urbanism
Directia Generală de Evidenţă a Persoanei Sector 1
Serviciul Registratura si Relatii cu Publicul
Serviciul Publicitate si Autorizatii
Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice
Serviciul Legalizare, Avizare Contracte
Serviciul Fond Imobiliar
Serviciul Avize Acorduri Autorizatii - Directia Investitii
Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice
Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registrul Agricol
Compartiment Evidență Electorală
Cantina Centrala de Ajutor Social
Recepții și Regularizări Taxe
Serviciul Alocaţii - Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale
Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă
Administraţia Pieţelor
Administraţia Domeniului Public
Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 2% din impozitul anual
Cerere de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice


INFORMARE MASURI DE MEDIU SI CLIMA – PNDR 2014 - 2020Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului

Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei, acordat conform O.U.G nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare

Cerere ajutor de încălzire

Declaraţie

Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat
Serviciul Urbanism

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire/desfiintare
Cerere pentru prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism


RECEPȚII, REGULARIZĂRI, CERTIFICATE DE ATESTARE

0. GDPR
1. Cerere efectuare regularizare taxe
2. FORMULAR REGULARIZARE
3. Cerere înregistrare Certificat Performanță Energetică
4. Cerere participare la Recepție lucrări construire - desființare
5. Cerere de atestare a edificării construcției - Anexa 1
6. Cerere de atestare a edificării construcției - Anexa 2
NOTĂ - Facem mențiunea că dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate, cererea/tipizatul trebuie să fie completate integral și de asemenea, vă rugăm să ne comunicați și un număr de telefon în vederea contactării.

Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1

Informatii utile privind eliberarea actului de identitate:

Contravaloarea actelor de identitate
Dovada adresei de domiciliu
Eliberarea Actului de Identitate in caz de pierdere, furt, distrugere
Eliberarea Cartii de Identitate Provizorii
Eliberarea Actului de Identitate la expirarea termenului de valabilitate, a datelor de stare civila, modificarea datelor de stare civila, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei
Eliberarea Actului de Identitate la implinirea varstei de 18 ani
Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului
Eliberarea Actului de Identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania
Eliberarea Actului de Identitatea la implinirea varstei de 14 ani
Eliberarea Cartii Identitate la dobandirea cetateniei Romane
Eliberearea Cartii de Identitate Provizorii persoanelor cu domiciliu in strainatate
Inscrierea in Actul de Identitate a mentiunii de resedinta
In atentia cetatenilor

Formulare:

Cerere pentru Eliberarea Actului de Identitate
Cerere pentru eliberarea Actului de Identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
Cerere pentru eliberarea actului de identitate cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate si resedinta in Romania
Cerere pentru Inscrierea in Actul de Identitate a Mentiunii privind Stabilirea Resedintei

NOTĂ - Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghişeele serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.
- În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4 , iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).

Eliberarea actelor de stare civilă pentru locuitorii sectorului 1
Cerere eliberare certificat de nastere pentru titular act
Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit
Cerere eliberare certificat de nastere pentru copil minor
Cerere eliberare certificat de nastere prin imputernicit pentru copil minor
Cerere eliberare certificat de casatorie pentru titular act
Cerere eliberare certificat de casatorie prin imputernicit
Cerere eliberare certificat de deces
Cerere eliberare certificat de deces prin imputernicit
Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei
Declarație de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie
Declarație de stabilire a domiciliului copilului
Cerere de înregistrare tardivă a nașterii

NOTĂ - Declarație de recunoaștere și de stabilire a numelui de familie al copilului din afara căsătoriei și declarația de stabilire a numelui de familie al copilului din căsătorie, se semneaza de ambii părinți în fața ofițerului de stare civilă.

Transcrierea actelor de stare civilă înregistrate la autorităţile locale din străinătate

Formular cerere transcriere titular
Declaraţie că nu a mai solicitat transcrierea (ANEXA Nr. 35)
Formular cerere transcriere imputernicit
Serviciul Registratura si Relatii cu Publicul

Cerere eliberare Adeverinta stagiu practica

Cerere legea 544 privind accesul liber la informatiile publice

Reclamatie administrativa legea 544
Serviciul Publicitate si Autorizatii

Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice

Declaraţie restaurant

Notificarea vânzărilor de lichidare

Notificarea vânzărilor de soldare

Cerere eliberare acord de prezentare sezoniera in afara spatiilor comerciale

Cerere privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru spaţii comerciale situate în zone publice

Cerere privind emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de alimentaţie publică

Cerere privind eliberarea/prelungirea acordului de comercializare pe domeniul public pentru chioșcuri de presă/flori

Model acord vecini pentru alimentaţie publică şi pentru terasă

Cerere privind vizarea anuală/prelungirea autorizației de funcționare pentru alimentație publică / alte activități recreative și distractive/terasă amplasate pe raza Sectorului 1 al Municipiului București
Serviciul Legalizare, Avizare Contracte

Cerere deschiderea procedurii succesorale

Serviciul Fond Imobiliar

Cerere atribuire locuinta Legea 114 din 1996

Cerere inchiriere locuinta din Programul ANL

Cerere OG 19 din 1994

Serviciul Avize Acorduri Autorizatii- Directia Investitii

Cerere emitere aviz al Primarului Sectorului 1

Cerere emitere aviz de amplasare

Serviciul Autorizatii de Construire si Reglementari Urbanistice

Cerere pentru emiterea Certificatului de Urbanism

Cerere prelungirea valabilitatii autorizatiei de Construire sau Desfiintare

Cerere pentru emiterea autorizatiei de Construire sau Desfiintare

Cerere pentru prelungirea valabilitatii Certificatului de Urbanism

Instiintare incepere lucrari de construire

Directia Cadastru, Fond Funciar, Patrimoniu si Registrul Agricol

Pliant cadastru

Cerere privind constituirea dreptului de proprietate – Legea 18 / 1991

Cerere privind constituirea dreptului de proprietate – Legea 231 / 2018

Cerere privind constituirea dreptului de proprietate – Legea 87 / 2020

Acordare despagubiri Legea nr 44 din 1994

Cerere completare dosar adminsitrativ

Cerere eliberare certificat producator

Cerere figurare in Registrul agricol

Cerere negatie detinere teren agricol Sector 1

Cerere solicitare rectificare duplicat al Titlului de proprietate

Cerere solicitare teren pe Legea 15 din 2003

Informatii si acte necesare in constituirii dreptului de proprietate cf legii 87 din 2020 (*potrivit adreselor Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti şi a Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor)

Compartiment Evidență Electorală

Cerere de înscriere în Registrul electoral cu reședința în România.

Cerere exercitare drept de acces la date din Registrul electoral – Alegători cu domiciliul sau reședința în România.

Cerere pentru îndreptare omisiuni, înscrieri greșite și erori din Registrul electoral.

Cerere radiere a unui alegător decedat.

Sesizare pentru radiere din listele electorale alegător decedat.

Cerere reînregistrare în Registrul electoral alegător căruia i-a expirat interdicția.

Cerere de înscriere în listele electorale speciale.

Formular înscriere în corpul experţilor electorali – aviz favorabil.

Formular înscriere în corpul experţilor electorali – examen.

Cantina Centrala de Ajutor Social

Cerere aprobare masa la Cantina Centrala

Recepții și Regularizări Taxe

Solicitare calcul valoare finală

Cerere receptie terminare lucrare

Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor executate ce se completeaza in dublu exemplar.

Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Certificat de performanta energetica

Certificat de atestare a edificarii constructiei
Serviciul Alocaţii - Biroul Evidenţa şi Plata Prestaţiilor Sociale

ALOCAŢIA DE STAT acordată în baza Legii nr.61/1993, cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular ]

INDEMNIZAŢIA LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI acordată în baza OUG nr.148/2005 şi OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular 1 ]    [ descărcaţi formular 2 ]

STIMULENTUL DE INSERŢIE acordat în baza OUG nr.148/2005//OUG nr.111/2010 cu modificările şi completările ulterioare
[ descărcaţi formular 1 ]    [ descărcaţi formular 2 ]Pentru mai multe detalii şi tipizate accesaţi www.dgaspc-sectorul1.ro

Administraţia Pieţelor

Contract Utilitati

Conventie Contractuala Tarabe

Administraţia Domeniului Public

Atenţie! - Formularele tip şi documentele solicitate sunt cu caracter orientativ, soluţionarea cererilor diferă de specificul situaţiei.


A. Biroul Parcări Publice
Regulament Parcări de Reședință

Cerere loc de parcare

Model Contract de Comodat

𝐐&𝐀 - Reînnoirea contractului de închiriere loc de parcare de reședință

Informare cu privire la situația 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐢𝐥𝐨𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐚 Bucureștii Noi - Chitila!


B. Serviciul Spații Verzi
Cerere toaletare arbori

Cerere pentru material lemnos

C. Serviciul Mecanizare
Cerere montare gard metalic

Cerere montare bănci

Cerere montare coșuri de gunoi

Cerere montare stâlpişori delimitare acces


D. Biroul Control, Inspecție, Avize

Documente necesare:
Documente necesare contract ocupare temporara domeniul public

Documente necesare eliberare acord principiu conform certificatelor de urbanism sau autorizatiilor de construire

Documente necesare eliberare aviz traseu plus grafic de execuție

Documente necesare eliberare proces verbal predare amplasament

Documente necesare eliberare proces verbal receptie finala

Documente necesare eliberare proces verbal recepție preliminară

Regulament ocuparea domeniului public cu terase

Documente necesare reclame adunari

Documentația necesară pentru obținerea autorizației de execuție branșament/racord, conform HCGMB nr. 275/2020

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

Formulare cereri:
Cerere acord principiu conform cu autorizatiile de construire

Cerere pentru obținerea autorizației de execuție branșament/racord

CERERE aviz traseu și vizare grafic de executie PF

CERERE aviz traseu și vizare grafic de executie PJ

Cerere pentru ocuparea domeniului public

Cerere receptie preliminara PJ

Cerere predare amplasament PJ


E. Biroul Drumuri Semnalizare Rutieră
Cerere limitatoare de viteză