Hotărârile Consiliului Local în anul 2022

 • Hotărârea Consiliului Local nr. 1 din 20.01.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba trecerea în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a imobilului identificat cu IE 242155 și a terenului rezultat în urma demolării imobilelor ce au avut atribuită adresă poștală în Piața Haralambie Botescu nr. 11 și nr. 12
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din 20.01.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 a Pieței Haralambie Botescu, aflată în proprietatea publică a Municipiului București, vederea reabilitării și modernizării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 20.01.2022
 • prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru cooperarea Sectorului 1 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Compania Națională de Căi Ferate CFR S.A. și Municipiul Bucureşti, în vederea finanțării și realizării în comun a unor proiecte de investiții ce vizează promovarea mobilității urbane și creșterea gradului de conectivitate pe raza administrativă a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 4 din 20.01.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Municipiul București, în vederea finanțării în comun a cheltuielilor aferente finalizării procedurilor de expropriere a imobilului aflat în proprietate privată, situat in Calea Griviței nr. 138C, Sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. Cadastral 227247, pentru realizarea unor lucrări de interes public local
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 5 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Caietului de sarcini al activității de sortare a deșeurilor municipal și a deșeurilor similare în stațiile de sortare aferenteă serviciului public de salubrizare Sectorul 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 20.01.2022
 • privind exercitarea dreptului Consiliului Local al Sectorului 1 de administrare asupra terenurilor cu numerele cadastrale 279740, 279741, 279742, 279743, 279747, 279768, 279770, 279771, 279772 și 279777 prin Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 7 din 20.01.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă de a încheia Acordul de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Societatea de Inginerie Sisteme SIS S.A. și Institutul de Cercetare NORCE din Norvegia, pentru atragerea finanțării nerambursabile din Mecanismul Financiar Norvegian 2014‐2021 alocate prin Apelul 3.1 ”Capacitate sporită de furnizare a energiei regenerabile” – Alte Surse Regenerabile de Energie (SRE), lansat în cadrul Programului pentru Energie în România, domeniu de interes: Energie Regenerabilă
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 20.01.2022
 • prin care se solicită acordul Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită de către Consiliul Local al Sectorului 1 a unor spații situate în imobilul din Piața Amzei nr.13 către Patriarhia Română-Arhiepiscopia Bucureștilor, Protoieria Sector 1 Capitală, pentru o perioadă de doi ani
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 9 din 20.01.2022
 • privind aprobarea actelor administrative fiscale, actelor de executare şi altor acte emise de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1, ce pot fi comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite şi ştampila organului fiscal local
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 20.01.2022
 • privind modalitatea de acordare a unei sume pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare cu domiciliul în Sectorul 1 al municipiului București, în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt judeţ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 20.01.2022
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 12 din 20.01.2022
 • pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 13 din 20.01.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Greco-Catolic ”Timotei Cipariu” în anul școlar 2021-2022, Semestrul II
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 14 din 20.01.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării Programului ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă”, în anul școlar 2021-2022 - Semestrul II
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MALU MIC NR.55, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 16 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. VIRGILIU NR.25, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 17 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)STR. RENAȘTERII NR. 48, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 18 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MADRIGALULUI NR. 68, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 20.01.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) STR. MARIA HAGI MOSCU NR. 13, SECTOR 1, BUCUREȘTI
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 20.01.2022
 • privind modificarea Anexei nr. 2 - Metodologia de acordare a ajutorului de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 65/28.02.2019 privind acordarea unui ajutor de urgență pentru plata chiriei, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, persoanelor/familiilor care figurează pe listele de priorități aprobate anual prin hotărâri ale Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, cu modificările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 21 din 20.01.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectului ,,Implementarea instrumentelor de management al calității și performanței pentru standardizarea proceselor și serviciilor orientate către cetățeni la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București” în vederea accesării finanțării nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Capacitate Admninistrativă 2014 — 2020, CP 16/2021 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel: POCA/973/2/1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 22 din 20.01.2022
 • privind colaborarea dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Congregația Inimii Neprihănite, în scopul implementării proiectului ”Casa Familie Sfânta Maria”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 20.01.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/22.12.2021 privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și telemedicină Butonul de Panică (”Butonul Roșu”) în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 24 din 20.01.2022
 • prin care se ia act de Planul de siguranță rutieră al Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 25 din 03.02.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 07.02.2022
 • pentru aprobarea închirierii terenului situat în str. Sângerului nr. 23 Sector 1, București, parte a imobilului în care își desfășoară activitatea Școală Gimnazială nr. 162
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 07.02.2022
 • privind constituirea unei comisii mixte de negociere în vederea cumpărării imobilului situat în Str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea desfășurării activității Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 28 din 07.02.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiectului ”Să (ne) recunoaștem!”, la nivelul Liceului Teoretic ”Constantin Brâncoveanu”, pentru anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 29 din 07.02.2022
 • pentru solicitarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti a împuternicirii exprese în vederea încheierii unui Protocol de Colaborare între Sectorul 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano Catolică București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 30 din 07.02.2022
 • privind ”Planul de acţiuni și lucrări de interes local ” pentru anul 2022, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform legii nr. 416/2001, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 31 din 18.02.2022
 • privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea activității voluntarilor din aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 și din instituțiile subordonate Consiliului Local al Sectorului 1, conform Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/2020
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 32 din 01.03.2022
 • privind aprobarea folosirii fondului de rezerva bugetara din bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pentru finanţarea cheltuielilor de cazare, materiale igienico-sanitare, hrana, ingrijire medicala a refugiatilor din Ucraina, precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli ale comunităţilor care sunt implicate direct ȋn primirea refugiaţilor
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 33 din 18.03.2022
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru semestrul II al anului școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 34 din 28.03.2022
 • privind organizarea de piețe tradiționale, volante și târguri pe raza Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 35 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Fundația Viață și Lumină în vederea derulării proiectului ,,Centrul de Plasament Viață și Lumină”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 36 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Sf. Ana în vederea derulării proiectului "Centrul de Zi Ana"
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 37 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Asociația Alternativa 2003, în vederea derulării Proiectului ”Centrul de Zi Alternativa”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din 30.03.2022
 • privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 cu Asociația ”SOS Satele Copiilor România”, în vederea derulării programului ”SOS Satul Copiilor București-Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Copii și Părinți”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 39 din 30.03.2022
 • privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Fundația Viață și Lumină și Fundația e-Romnja, pentru atragerea finanțării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 01.04.2022
 • privind aprobarea bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului București pe anul 2022 + Nota de contrasemnare nr. C25/14.04.2022 a Secretarului General
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 41 din 13.04.2022
 • pentru modificarea și completarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 189/23.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 42 din 13.04.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a unor cheltuieli de investiții - “Consolidare, refacere finisaje exterioare, înlocuire ferestre, schimbare învelitoare biserică, refacere împrejmuire, amenajarea curții, refacere canalizare, sistem de drenaj, preluare și evacuare ape pluviale, iluminat arhitectural biserică și curte pentru Biserica Evanghelică C.A. București, Sector 1, strada Luterană, nr.2, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 28/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 43 din 13.04.2022
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale Poliției Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 44 din 13.04.2022
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare și refuncționalizare a imobilului situat în Bd. Apicultorilor nr. 1, Sector 1 și predarea către Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului terenului și imobilului identificat cu numărul cadastral 215318, precum și a documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, în vederea utilizării acestuia ca unitate de învățământ (Școala Gimnazială nr. 6)”, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 26/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 13.04.2022
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București acceptarea ofertei de donație cu sarcini autentificată sub nr. 160/01.02.2022 privind imobilul identificat cu IE 208505 în suprafață de 3.933 mp și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București, în vederea realizării unei creșe cu toate utilitățile și anexele necesare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 46 din 13.04.2022
 • pentru modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 215/09.07.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici aferenți obiectivelor de investiții pentru modernizarea sistemului rutier pe străzile Poiana Ursului, Buclei, Fiordului, Mamaia, Medrești, Drumul Gării, Eugen Brote și Drumul Lăpuș, Sectorul 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 47 din 13.04.2022
 • privind modificarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 137/29.05.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico–economici aferenți obiectivului de investiții ,,Bazin olimpic acoperit, anexe cu dotări pentru sportivi și public, Liceul Tehnic MEDIA, strada Jiului nr. 163, București, Sectorul 1”, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 13.04.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București în vederea transmiterii în folosință gratuită a imobilului situat în strada General Berthelot nr. 20, aparținând Școlii Gimnaziale Speciale nr. 10, către Liceul Dimitrie Paciurea, în vederea derulării activităților de învățământ
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 13.04.2022
 • privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta Colegiului Tehnic Mecanic Grivița din Sectorul 1, aflat în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 50 din 13.04.2022
 • privind închirierea prin licitație publică a unui spațiu din incinta Școlii Gimnaziale ”Geo Bogza” din Sectorul 1, aflat în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 51 din 13.04.2022
 • privind constituirea unei comisii mixte pentru verificarea execuției bugetare a instituțiilor din subordinea Consiliului Local al Sectorului 1: Administrația Domeniului Public, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centrul Multifuncțional Caraiman, Poliția Locală, Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului, Direcţia Generală Impozite şi Taxe Locale, la sfârșitul trimestrului II al exercițiului bugetar 2021, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 2/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 52 din 13.04.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 53 din 13.04.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea declanșării procedurii de expropriere, în vederea realizării lucrărilor de interes public local de reabilitare și modernizare a imobilului având numărul cadastral 222175 – C1, situat pe str. Feroviarilor 37B, Sector 1, București, în care își desfășoară activitatea Colegiului Tehnic ,,Mircea cel Bătrân”;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 54 din 13.04.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului situat în str. General Berthelot nr. 56-58, Sector 1, București, în vederea păstrării destinației actuale a acestuia și anume, imobil de interes public, respectiv continuarea activității Liceului de Artă ”Nicolae Tonitza”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 55 din 13.04.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, în numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, B-dul Ion Mihalache nr. 325A și 325B, Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 267860, în scopul amenajării unui loc de joacă și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 56 din 13.04.2022
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 240/27.08.2020 privind aprobarea reorganizării unor servicii sociale, Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 57 din 13.04.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Parohia Pitar Moșu, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Pitar Moșu, situată în strada Dionisie Lupu nr. 45, București, sector 1 hotărâre, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 29/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 58 din 13.04.2022
 • privind actualizarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Amenajare parcare subterană în zona străzii Banu Manta”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 173/2011, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 1/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 59 din 13.04.2022
 • privind implementarea unui proiect pilot ”APĂ PURIFICATĂ PENTRU COPII”, în 2 unități de învământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliului Local Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 13.04.2022
 • privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 13.04.2022
 • privind aprobarea implementării proiectului educațional „Bugetare participativă – Decide pentru liceul tău!” în perioada septembrie – decembrie 2022 14
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 62 din 13.04.2022
 • privind implementarea proiectului ”CASUȚA CU CĂRȚI” în parcurile aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, prin Administrația Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 63 din 13.04.2022
 • privind aprobarea înființării unui serviciu social de tip centru de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii (cod 8899 CZ – F – I), denumit Centrul Comunitar Odăi, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 30/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 64 din 13.04.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru transmiterea către Consiliul Local al Sectorului 1, prin Administrația Domeniului Public Sector 1, a dreptului de administrare a terenului situat în str. Stoica Ludescu, nr. 80, Sector 1, însoțită de Nota de contrasemnare a Secretarului General al Sectorului 1 nr. C 31/27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 65 din 13.04.2022
 • privind predarea de către Administrația Domeniului Public al Sectorului 1, către Compania de Investiții și Dezvoltare Sectorul 1 S.A. a 50 de amplasamente, în vederea construirii parcărilor rezidențiale pentru biciclete/trotinete precum și a altor mijloace de transport alternativ ”VELO PARKING”, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 2 /27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 66 din 13.04.2022
 • privind predarea de către Administrația Domeniului Public Sector 1, Companiei de Investiții în Sănătate și Domenii de Inters Public-Privat Sector 1 S.A., a amplasamentului Parcului ”Ion I.C. Brătianu” în vederea reabilitării și, însoțită de Opinia motivată a Secretarului General al Sectorului 1 nr. 3 /27.04.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 67 din 05.05.2022
 • prin care se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Sectorul 1 al Municipiului București și Comuna Stăuceni, Municipiul Chișinău din Republica Moldova
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 68 din 05.05.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, str. Căpâlna nr. 5, Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 207014, în scopul amenajării unei parcări de reședință și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 69 din 05.05.2022
 • privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 1/28.01.2021 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2021-2022, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 70 din 05.05.2022
 • privind aprobarea regulamentului de organizare a activității de transport școlar pentru copiii din comunitatea Giulești-Chitila Triaj
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 05.05.2022
 • pentru aprobarea costului mediu lunar/beneficiar şi a normelor metodologice privind modul de calcul al contribuţiei lunare de întreținere stabilite pentru beneficiarii Complexului Social de Servicii Odăi - Căminului pentru Persoane Vârstnice și Complexului Social de Servicii Străulești şi susţinătorii legali ai acestora, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Abilitare și Reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 73 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul Complexului Social de Servicii Odăi - Centrul de Urgență pentru Persoane fără Adăpost, servicii sociale din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 74 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/persoană adultă cu dizabilități protejată în cadrul Centrelor de Îngrijire și Asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/copil protejat în cadrul serviciilor sociale de tip rezidenţial destinate copiilor, centrelor de zi tip ”creşă” si modulelor pavilionare de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică destinate copiilor din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 76 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi de recuperare copii cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 77 din 05.05.2022
 • privind aprobarea costului mediu lunar/beneficiar în cadrul centrelor de zi pentru persoane adulte cu dizabilități din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 78 din 05.05.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Consiliul Local al Sectorului 1 și Parohia Sfânta Vineri Nouă, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare la Parohia Sfânta Vineri Nouă, situată în Șoseaua Nicolae Titulescu nr. 157-161, București, Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 79 din 05.05.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a Drumului Arieș și a Drumului Cavnic ce se află în proprietatea publică a Municipiului București, în vederea întreținerii/reabilitării și modernizării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 80 din 05.05.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării proiectului educațional ”Ajutăm elevii din Ucraina”, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Uruguay”, pentru 100 de elevi ucraineni în anul școlar 2021-2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 81 din 05.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București, Municipiul București, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI), Sectorul 2 al Municipiului București, Sectorul 3 al Municipiului București, Sectorul 4 al Municipiului București, Sectorul 5 al Municipiului București și Sectorul 6 al Municipiului București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 82 din 05.05.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Renovare energetică moderată sau aprofundată a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3 și a cheltuielilor legate de proiect
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 05.05.2022
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Construire corp clădire în scopul desfășurării activităților școlare de către Școala Gimnazială Ion Heliade Rădulescu, pe terenul situat în bd. Ion Mihalache nr. 28, sector 1, București”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 84 din 05.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1 de a hotarî încheierea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ”Renovare energetică moderată Secția 4 de Poliție, str. Ion Neculce, nr. 6, București, care va fi depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 85 din 05.05.2022
 • privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social ”Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie-august 2022”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 86 din 13.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiul București, Municipiului București, Sectorul 2 al Municipiul București, Sectorul 4 al Municipiul București, Sectorul 5 al Municipiul București și Sectorul 6 al Municipiului București pentru realizarea proiectului „Modernizarea și extinderea sistemului de semaforizare inteligentă (Managementul Traficului București-Ilfov) și prioritizarea vehiculelor de transport public, în vederea creșterii siguranței rutiere, fluidizării traficului și reducerii poluării”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 87 din 20.05.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 2/28.01.2021 privind desemnarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 a membrilor comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 20.05.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București cu privire la dezmembrarea imobilului aparținând domeniului public al Municipiului București și aflat în administrarea Sectorului 1, situat în str. Parcului FN, Sector 1, București în vederea delimitării locului de joacă de spațiul destinat parcării
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 20.05.2022
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 193/16.07.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Realizare construcție modulară la Școala Gimnazială Herăstrău, strada Borșa nr.27, Sector 1”, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 90 din 20.05.2022
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Fundația Calea Griviței, în scopul implementării proiectului cultural de interes public local ”Undercloud - Festival de Teatru Independent Ediția 15”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 91 din 25.05.2022
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 150/03.08.2021 prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București transmiterea din administrarea Administrației Străzilor în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București a parcării de sub pasajul Basarab, în vederea derulării de lucrări de mentenanță și întreținere
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 92 din 10.06.2022
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 14.06.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al Sectorului 1 din data de 14.06.2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Sectorul 1 al Municipiului București prin Primar, Ministerul Afacerilor Interne și Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, în vederea depunerii cererii de finanțare aferente proiectului ”Renovare energetică moderată Secția 4 de Poliție, str. Ion Neculce, nr. 6, București, care va fi depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 14.06.2022
 • privind aprobarea listei de priorităţi întocmită în baza criteriilor care se au în vedere la stabilirea ordinii de prioritate în cadrul categoriilor de persoane prevăzute în Legea locuinței nr. 114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 96 din 14.06.2022
 • privind aprobarea implementării Proiectului educational ”Școala de vară, perioada iulie-august 2022 ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 97 din 14.06.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 85/05.05.2022 privind aprobarea implementării Proiectului educațional și social „Grădinița de Vacanță - Pachet de servicii educaționale și sociale pentru preșcolari în perioada iulie - august 2022” ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 98 din 14.06.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 80/05.05.2022 privind aprobarea implementării și finanțării proiectului educațional ”Ajutăm elevii din Ucraina”, la nivelul Școlii Gimnaziale ”Uruguay”, pentru 100 de elevi ucraineni în anul școlar 2021-2022 ;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 99 din 14.06.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de adoptare a unei hotărâri pentru aprobarea trecerii imobilelor construcții, situate în Bd. Ion Mihalache nr. 28, sector 1, București din proprietatea publică în proprietatea privată a Municipiului București, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi casării;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din 14.06.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București a imobilului situat în str. Feroviarilor nr. 37 B, Sector 1, București, în vederea păstrării destinației actuale a acestuia, imobil de interes public, respectiv continuarea activității Colegiului Tehnic ”Mircea cel Bătrân”;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 101 din 14.06.2022
 • pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere și închirierea imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, compus din clădire S+P+M în suprafață desfășurată de 1300 mp și suprafață construită la sol de 552,33 mp, în vederea desfășurării activității Grădiniței nr. 283;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 102 din 14.06.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru transmiterea în folosință gratuită Universității din București, pe o perioada de 49 de ani a imobilului-teren în suprafață de 1231 mp, înscris în Cartea Funciară nr.220896, situat în str. Jiului, nr. 163, Sector 1, Bucuresti;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 103 din 14.06.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru darea în folosință gratuită Federației Române de Arte Marțiale, pe o perioada de 2 de ani a imobilului în suprafață totală de 476.24 mp, situat în str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucuresti, în vederea desfășurării programelor de antrenament ale loturilor naționale cât și în vederea inițierii în artele marțiale a copiilor din sectorul 1;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 104 din 14.06.2022
 • privind acordarea de către Consiliul Local al Sectorului 1 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, a unui ajutor financiar în valoare de 1.400 lei, pentru participarea a 2 sportivi, persoane cu handicap și a însoțitorilor acestora, la o competiție sportivă, ca măsură de prevenire a marginalizării sociale;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 105 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Modestiei nr.26, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 106 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Smaranda Brăescu nr. 46, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 107 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Bilciurești nr. 7, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 108 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Mezeș nr.18, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 109 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bd. Alexandru Ioan Cuza nr. 63, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 110 din 14.06.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Crinului nr. 81, sector 1, București .
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 111 din 28.06.2022
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 146/03.08.2021 privind reglementarea situaţiei contractelor de închiriere pentru locuinţele destinate tinerilor în vârstă de până la 35 de ani din imobilul situat în Str. Munţii Tatra nr. 18-20, Sector 1, construite din fonduri proprii, însoțită de Nota de constrasemnare nr. C 42/11.07.2022 a Secretarului General al Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 28.06.2022
 • privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Domeniului Public Sector 1, însoțită de Noata de constrasemnare nr. C 40/29.06.2022 a Secretarului General al Sectorului 1;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 113 din 28.06.2022
 • privind aprobarea preluării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a competențelor Consiliului General al Municipiului Bucureşti de organizare a prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor, de organizare a tratării mecano-biologice a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare, precum şi de administrare a depozitelor de deşeuri şi/sau instalaţiilor de eliminare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 114 din 28.06.2022
 • privind acordarea unor mandate Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Municipale din Municipiul București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 115 din 28.06.2022
 • privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite a proiectului de investiții „Sistem integrat de colectare selectivă a deșeurilor la nivelul Sectorului 1” și privind aprobarea participării Sectorului 1 cu acest proiect în scopul obținerii unei finanțări nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 29.07.2022
 • privind modificarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/20.01.2022 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al Municipiului Bucureşti pentru anul 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 117 din 29.07.2022
 • privind acordarea avizului de oportunitate pentru prelungirea funcționării Consorțiului Școlar Olga Gudynn International School pe perioada 2021-2025
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 118 din 29.07.2022
 • privind aprobarea modului de întocmire și ţinere la zi a Registrului Agricol pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 119 din 29.07.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, în numele și pe seama Municipiului București, a imobilului situat în București, str. Constantin Caracaș nr. 46 (fost 60), Sector 1, având număr cadastral și carte funciară 264261, în scopul amenajării unei parcări de reședință și transmiterea acestuia în administrarea Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 120 din 29.07.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și Parohia Costeasca, situată în strada Navigației nr. 34, sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 121 din 29.07.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.19/31.01.2018 privind aprobarea componenţe
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 122 din 29.07.2022
 • privind înființarea unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel antepreșcolar - Creșa „RODACIE” ca instituție cu personalitate juridică, prin reorganizarea Centrelor de zi de tip creșă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 29.07.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Sectorul 1 al Municipiului București și Centrul Cultural al Municipiului București - ARCUB, pentru implementarea în comun a evenimentului ”Spotlight – Festivalul Internațional al Luminii 2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 124 din 29.07.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 12.08.2022
 • privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea procedurii și a conținutului – cadru al documentației pentru emiterea „ Certificatului de atestare a edificării construcțiilor executate fără Autorizație de Construire sau cu nerespectarea prevederilor Autorizației de Construire, și pentru care s-a împlinit termenul de prescripție”, conform art. 37, alin. (6) din Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 126 din 12.08.2022
 • privind aprobarea Regulamentului privind aprobarea procedurii de emitere a Certificatului de atestare a stadiului realizării construcției și aprobarea conținutului cadru al documentației privind emiterea Certificatului de atestare a stadiului realizării construcției
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 127 din 18.08.2022
 • privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al SC CET GRIVIŢA SRL
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 19.09.2022
 • privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, sesiunea iunie-octombrie 2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 129 din 19.09.2022
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 11/28.01.2020 privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale cu și fără cazare din structura orgnizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu modificările și completarile ulterioare;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 130 din 19.09.2022
 • privind aprobarea prevederilor Acordului colectiv de muncă și ale Contractului colectiv de muncă încheiate la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 și Opinia Motivată nr. C.49/29.09.2022 a Secretarului General al Sectorului.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 131 din 19.09.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a unor acțiuni și lucrări de interes public, între Sectorul 1 al Municipiului București și „Mănăstirea Cașin„- Parohia „Parcul Domeniilor„, având ca obiect finanțarea de către Sectorul 1 al Municipiului București a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de reparații învelitoare la biserica „Mănăstirea Cașin„- Parohia „Parcul Domeniilor„, situată în Bulevardul Mărăști nr. 16, sector 1;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 132 din 19.09.2022
 • privind implementarea sistemului integrat de teleasistență, teleurgență și telemedicină ”Brățara Vieții” în regim gratuit, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 133 din 19.09.2022
 • pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 311/12.10.2018 privind aprobarea implementării programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar din Sectorul 1;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 134 din 19.09.2022
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 103 din 14.06.2022 privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru darea în folosință gratuită Federației Române de Arte Marțiale, pe o perioada de 2 de ani a imobilului în suprafață totală de 476.24 mp, situat în str. Pajurei nr. 13, Sector 1, Bucuresti, în vederea desfășurării programelor de antrenament ale loturilor naționale cât și în vederea inițierii în artele marțiale a copiilor din sectorul 1;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 135 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cantonului nr.71-81, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 136 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Gheorghe Ștefan nr.11, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 137 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Intr. Străulești nr. 53B, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Inovatorilor nr. 24, sector 1, București;
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 138 din 18.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Inovatorilor nr. 24, sector 1, București, Nota de rectificare a erorii materiale nr.E/14254/23.11.2022 a avizului Arhitectului Șef nr. R/5/18.10.2021, care reprezintă Anexa 1 a Hotărârii nr. 138/19.09.2022.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 139 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Aviației nr.67A, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 140 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Aleea Teișani nr. 71C, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Șos. Chitilei nr. 373, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 142 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Cluj nr. 35, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 143 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Soldat Gheorghe Pripu nr. 22B, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 144 din 19.09.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Drumul Cavnic nr. 10, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 145 din 19.09.2022
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2022-2023;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 146 din 06.10.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectelor cu titlul “Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București” – Runda a II-a, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 147 din 06.10.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectelor cu titlul “Renovarea energetică moderată a clădirilor publice a clădirilor publice din Sectorul 1 al Municipiului București - Runda a II-a” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 148 din 06.10.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Renovare energetică moderată sau aprofundată a blocurilor de locuințe din Sectorul 1 al Municipiului București” în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3 și a cheltuielilor legate de proiect în a doua rundă de atragere de fonduri
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 149 din 06.10.2022
 • privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul “Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri și asigurarea infrastruriii pentru transportul verde prin amplasarea punctelor de încarcare a vehiculelor electrice” în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10/ Componenta C10 - Fondul local și a cheltuielilor legate de proiect în a doua rundă de atragere de fonduri.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 150 din 21.10.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru o perioadă de 3 luni
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 151 din 21.10.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă gratuită” pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Liceul Greco - Catolic ”Timotei Cipariu” în anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 152 din 21.10.2022
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 262/07.08.2018 privind aprobarea implementării Programului ”Educație pentru viață” pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Sectorul 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 153 din 21.10.2022
 • privind aprobarea implementării și finanțării programului ”Masă caldă gratuită”, pentru elevii din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic de Aeronautică ”Henri Coandă” în anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 154 din 21.10.2022
 • privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 155 din 21.10.2022
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/20.01.2022 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 24.10.2022
 • pentru aprobarea criteriilor de selecție a blocurilor de locuințe în vederea implementării unui Proiect pilot „Termoficarea de la soare” care va sta la baza programului local multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 157 din 24.10.2022
 • pentru aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociațiile de proprietari, a Programului pilot privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe prin soluții de eficientizare energetică, „Termoficarea de la soare” în 2 imobile din Sectorul 1, precum și a cotei de contribuție a asociației de proprietari
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 158 din 24.10.2022
 • privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare, remodelare, supraetajare și extindere cu etaj mansardat+scară exterioară metalică", pentru imobilul situat în str. Pajurei nr. 15A, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 24.10.2022
 • privind efectuarea de analize medicale de laborator gratuite și cu tarif de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 160 din 24.10.2022
 • privind efectuarea de acte terapeutice de recuperare medicală gratuite, cu tarif social și tarif integral de către Complexul Multifuncţional Caraiman
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 24.10.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului București de a aproba transmiterea în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București a imobilului situat în str. Căderea Bastiliei nr. 13, Sector 1, București, în vederea reabilitării, modernizării și asigurării desfășurării activității Centrului Militar Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 162 din 01.11.2022
 • privind aprobarea rectificării bugetului general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucureşti pe anul 2022
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 01.11.2022
 • privind aprobarea implementării Proiectului educational „Educație și viitor pentru toți”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 164 din 09.11.2022
 • privind aprobarea modificării Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local a Sectorului 1 nr. 291/04.12.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 09.11.2022
 • privind modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 112/28.06.2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 166 din 09.11.2022
 • privind aprobarea programului de deszăpezire pentru sezonul rece, respectiv iarna 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 167 din 25.11.2022
 • privind aprobarea unor măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 168 din 25.11.2022
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 – stat de funcții, a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 291/04.12.2020, privind aprobarea organigramei, statului de funcții, numărului de personal și regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 - Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, cu modificările și completările ulterioare;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 169 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliul Local al Sectorului 1 pe anul 2022;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 170 din 25.11.2022
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr.122/29.07.2022 privind înființarea unității de învățământ pentru educație timpurie – nivel antepreșcolar – Creșa ”RODACIE” ca instituție cu personalitate juridică, prin reorganizarea Centrelor de zi de tip creșă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 171 din 25.11.2022
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București adoptarea unei hotărâri privind trecerea din domeniul public al Municipiului București și administrarea Sectorului 1 în domeniul public al statului a imobilului în care a funcționat Biroul de Evidență a Populației nr. 3 situat în incinta Secției 3 de Poliție București din str. Gen Berthelot nr. 34, Sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 172 din 25.11.2022
 • pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere și închiriere a imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, clădire în suprafață desfășurată de 99,81 mp în vederea desfășurării activității Grădiniței Steaua - Creșa Zebra Zou;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 173 din 25.11.2022
 • prin care se solicită Consiliului General al Municipiului București împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unui protocol de cooperare între Consiliul Local al Sectorului 1 și Arhiepiscopia Romano-Catolică București în scopul implementării proiectului cultural-religios de interes public local ”Concert de Crăciun VENITE ADOREMUS” – Concert inaugural al Orchestrei ANIMA a Catedralei Sfântul Iosif din București în data de 19 decembrie 2022;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Acumulatorului nr. 13A, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 175 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Cărbunarilor nr. 6A, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 176 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Amintirii nr.12, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 177 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Drumul Muntele Găina nr. 82, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 178 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Ocna Sibiului, nr. 54, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 179 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Mănăstirea Neamț nr. 5, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 180 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Macului nr. 34, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 181 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Bulevardul Ion Mihalache nr.247, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 182 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Jandarmeriei nr. 297-299, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 183 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Bucegi nr. 36, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 184 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Gheorghe Missail nr. 6, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 185 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Cotnari nr. 25A, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 186 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Petrila nr. 7E, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 187 din 25.11.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) str. Oașului nr. 55, sector 1, București;
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 188 din 15.12.2022
 • privind aprobarea materialelor degivrante (fondanți chimici) pentru prevenirea depunerii zăpezii, împotriva îngheţului şi pentru combaterea formării poleiului pe raza administrativă a Sectorului 1 al Municipiului București în iarna 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 15.12.2022
 • privind modificarea și completarea Anexei nr.2 a Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 12/20.01.2022 pentru aprobarea reţelei şcolare de stat şi particulare pe raza sectorului 1 al municipiului Bucureşti pentru anul 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 190 din 15.12.2022
 • privind aprobarea modificării Anexei nr. 2.1 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 37/06.03.2020 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 191 din 15.12.2022
 • privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație la Grădinița și Școala Primară ”Montessori School Orizonturi Libere”
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 192 din 15.12.2022
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliul de administrație în unitățile de învăţământ preuniversitar particular de pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 193 din 15.12.2022
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 194 din 15.12.2022
 • privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unitățile de învăţământ preuniversitar particular de pe raza sectorului 1 al Municipiului București pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 195 din 15.12.2022
 • pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 145/19.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Sectorului 1 în Consiliile de Administraţie în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Sectorul 1, pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 196 din 19.12.2022
 • pentru aprobarea Protocolului privind finanțarea și realizarea în parteneriat a proiectului cultural-religios de interes public local denumit ”Concert de Crăciun VENITE ADOREMUS” – Concert inaugural al Orchestrei ANIMA a Catedralei Sfântul Iosif din București în data de 19 decembrie 2022, între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Arhiepiscopia Romano-Catolică București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 197 din 19.12.2022
 • privind aprobarea „Regulamentului privind aprobarea unor măsuri locale destinate asigurării nevoilor energetice și eficientizării consumului de energie în gospodăriile din Sectorul 1, în sezonul rece 2022-2023 ”.
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 198 din 19.12.2022
 • privind aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Proiectarea, montarea și punerea în funcțiune a 700 de stații de reîncărcare în Sectorul 1 al Municipiului București” în vederea depunerii cererii de finanțare prin A.F.M - Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in în localităţi, prin instalarea de staţii de reîncărcare cu putere normală - sesiune 14.11.2022 – 23.12.2022 / epuizarea bugetului
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 199 din 19.12.2022
 • privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.154/21.10.2022 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de performanță, burselor de merit, burselor de studiu și burselor de ajutor social pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 200 din 19.12.2022
 • privind stabilirea tipului de suport alimentar și a modalității de distribuire a acestuia preșcolarilor și elevilor Școlii Gimnaziale Nr. 178, Sector 1 pentru anul școlar 2022-2023
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 201 din 19.12.2022
 • privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcționarii publici și personalul contractual încadrați în funcții din familia ocupațională “Administrație” din administrația publică locală, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 202 din 19.12.2022
 • privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile publice și funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Administrație” din cadrul Poliției Locale Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 19.12.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării în numele și pe seama Municipiului București a imobilului situat în Șos. Chitilei nr. 150, în suprafață de 3.316,96 mp, în vederea desfășurării activității Școlii Gimnaziale nr. 183
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 204 din 19.12.2022
 • privind solicitarea către Consiliul General al Municipiului Bucureşti de modificarea a Hotărârii nr. 213/2015 și transmiterea imobilului “Cinematograful Giuleşti” din Cal. Giuleşti nr. 56A, în administrarea Sectorului 1 al Municipiului București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 205 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD)Șos. Gheorghe Ionescu Sisești nr. 222, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 206 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Strada Drumul Muntele Găina, nr. 46, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 207 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Dr. Sergiu Dumitru nr. 13-15, Sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 208 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Av. Romeo Popescu nr. 44A, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 209 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Buziaș nr.12, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 210 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Iancu de Hunedoara nr.40-42, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 211 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) Str. Horia Măcelariu nr.6A, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 212 din 19.12.2022
 • privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu (P.U.D.) Str. Milcov nr. 17, sector 1, București
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 213 din 19.12.2022
 • privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 172/25.11.2022 pentru aprobarea constituirii comisiei de negociere și închiriere a imobilului situat în Calea Floreasca nr. 165, Sector 1, clădire în suprafață desfășurată de 99,81 mp în vederea desfășurării activității Grădiniței Steaua - Creșa Zebra Zou
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 214 din 19.12.2022
 • privind stabilirea salariilor de bază și a coeficienților pentru funcțiile contractuale din cadrul familiei ocupaționale de funcții bugetare „Administrație” din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 215 din 28.12.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, convocată de îndată în data de 28.12.2022, ora 12.00
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 216 din 28.12.2022
 • privind aprobarea și finanțarea proiectului ,,Transpunerea în practică a principiilor bunei guvernări la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București prin implementarea Strategiei de management și dezvoltare instituțională a Primăriei Sectorului 1 al municipiului București (SMDI) pentru perioada 2022-2023” în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 — 2020, CP 18/2022 pentru regiunea mai dezvoltată, cod apel: POCA/1014/2/1
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 217 din 28.12.2022
 • privind solicitarea acordului Consiliului General al Municipiului București pentru împuternicirea expresă a Sectorului 1 în vederea achiziționării, pentru și în numele Municipiului București, a imobilului situat în Calea Griviței nr. 115-117, Sector 1, București în vederea realizării unui centru educațional multifuncțional
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 218 din 28.12.2022
 • privind aprobarea utilizării în proporție de 90% a fondului de rezervă bugetară din bugetul general centralizat al subdiviziunii administrativ-teritoriale Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pe anul 2022 pentru finanţarea cheltuielilor comunităţilor din zona Cernăuți – Ucraina
 •  
 • Hotărârea Consiliului Local nr. 219 din 28.12.2022
 • privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară a Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București, convocată de îndată în data de 28.12.2022, ora 18:30.