Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Motivele pentru care cerem rezilierea contractului cu Romprest

Primăria Sectorului 1 publică, în premieră, principalele motive, așa cum au fost depuse la Tribunalul București,  pentru care cere judecătorilor rezilierea contractului nr. J077/S/30.06.2008 cu privire la delegarea gestiunii prestării serviciilor de salubritate pe raza administrativă a Sectorului 1 încheiat cu Compania Romprest. Menționăm faptul că pe 15 decembrie 2020, Consiliul Local Sector 1 a adoptat Hotărârea nr. 295 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în litigiile rezultate din derularea raporturilor contractuale cu Compania Romprest SA.

De ce cerem rezilierea!

Rezilierea contractului de delegare se impune prin prisma culpei contractuale a Romprest în neexecutarea/ executarea necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale.

Din perspectivă contractuală, dreptul administrației locale de a solicita rezilierea judiciară a contractului pentru neexecutarea obligaţiilor de către Romprest este instituit prin art. 20 coroborat cu art. 11, pct. 11.3, din Contractul de Delegare, potrivit căruia: „Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părţii lezate de a solicita rezilierea Contractului și plata de daune-interese, până la acoperirea integrală a prejudiciului suferit.”

Totodată, instanţa urmează sa aibă în vedere specificitatea contractului administrativ, respectiv faptul că scopul manifestării de voinţă din partea autorităţii publice este apărarea unui interes public general, garantat și protejat în mod expres prin reglementările speciale vizând serviciul public de salubritate, corelativ cu principiul universal al economicităţii, eficacităţii și eficienței cheltuirii banilor publici.

Fapta ilicită a Romprest

Fapta ilicită a Romprest în executarea Contractului de Delegare. Operatorului serviciului public de salubritate îi reveneau obligaţii legale și contractuale clare din perspectiva necesităţii:

–  Asigurării continuităţii serviciului public de salubrizare, fiind încălcate art. 7.1. lit. g) din Contractul de Delegare, raportat la art. 3 lit. e), și art. 21 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 (Legea nr. 101/2006) ce instituie principiul continuităţii serviciului de salubrizare și art. 36 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 (Legea nr. 51/2006);

– Respectării indicatorilor de calitate și frecvență a serviciului public de salubritate, fiind încălcate prevederile art. 7 lit. b), lit. 1) din Contractul de Delegare raportat la art. 93 lit. i), lit. 1) din Regulamentul de salubritate în aria administrativă a Sectorului 1, art. 3 lit. e) din Legea nr. 101/2006 și art. 36 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006;

– Respectării dreptului Autorităţii la informare prin asigurarea accesului la documentele și informaţiile privind prestarea serviciului de salubrizare, aplicarea unor metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor specifice de operare, fiind încălcate prevederile art. 7.2 lit. e) din Contractul de Delegare, cu raportare la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, art. 93 lit. e) și art. 105 din Regulamentul de salubritate în aria administrativa a Sectorului 1 și art. 36 lit. i) din Legea nr. 51/2006;

– Precum și indubital respectării obligaţiei calculării tarifului și facturării preţului cu bună credinţă, cu aplicarea tarifului legal, respectiv prin raportare strictă și exclusivă la serviciul efectiv prestat precum și cu respectarea reglementărilor legale; din această perspectivă Romprest a încălcat prevederile art. 2.1. ce stabilesc obiectul Contractului de Delegare, art. 7.2 lit. b), lit. 1 si lit. o) din Contractul de Delegare, raportat la prevederile art. 93 lit. b), lit. i), lit. 1) din Regulamentul de salubritate în aria administrativă a Sectorului 1, art. 36 alin. (2) din Legea nr. 51/2006; încălcarea HCL nr. 232/09.12.2016 modificată prin HCL nr.268/27.12.2016, cu raportare la art.20 alin.2 lit.c și art.9 din Legea nr.101/2016, cât priveşte aplicarea unui tarif nelegal.

Legile, încălcate

Romprest a încalcat obligaţia privind asigurarea continuităţii serviciului public de salubrizare, având în vedere întreruperea TOTALĂ a acestui serviciu în perioada contractuală. Întreruperea prestării serviciilor de către operator este prohibită de legislaţia în materie și contravine principiilor și normelor imperative statornicite de legiuitor în materia furnizării serviciilor de salubrizare a localităţilor, respectiv dispoziţiile:

  • 3 lit. e) și art. 21 alin. (1) din Legea nr. 101/2006: „Serviciul de salubrizare se organizează și funcţionează pe baza următoarelor principii […] asigurarea calităţii si continuităţii serviciului:”: „Operatorii trebuie sa presteze serviciul de salubrizare cu respectarea principiilor […] continuităţii”;
  • 36 alin. (5) din Legea nr. 51/2006: „[…] operatorii serviciilor de utilități publice nu au dreptul să înceteze, să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, până la pronunțarea unei hotărâri definitive a instanțelor de judecată competente”.

Continuitatea prestării serviciului, inderogabilă

În materia furnizării serviciilor de salubrizare a localităţilor legiuitorul a impus norme și principii privind continuitatea prestării serviciului, INDEROGABILE, precum și cadrul special sancţionator în cazul în care operatorul nu-și îndeplinește obligaţiile sub acest aspect, rezilierea fiind una dintre consecinţele unor atare împrejurări.

Potrivit dovezilor depuse de administrația locală în dosar, Romprest a întrerupt TOTAL serviciul de ridicare a gunoiului menajer în intervalul 27 noiembrie – 25 decembrie 2020, precum și în mai multe zile din lunile mai, iunie și iulie 2021. În august 2021 a fost sistată ridicarea deşeurilor necontrolate de pe stradă și diminuarea frecvențelor de curăţenie stradală. Evenimentele au fost intens mediatizate, suspendarea serviciului generând tulburarea gravă a activităţilor zilnice ale utilizatorilor acestuia, periclitarea dreptului la sănătate – ca primă valoare a cărei protecţie și garanţie a generat adoptarea cadrului legal specific și calificarea acestui serviciu ca fiind de interes public, a perturbat într-un mod nepermis activitatea autorităţii publice contractante.

Abaterile Romprest

Romprest nu a respectat indicatorii privind cantitatea și calitatea serviciului public de salubrizare, precum și obligaţia privind echitabiliţatea tarifului aplicat, fiind încălcat însuși obiectul Contractului de Delegare. Prestarea serviciilor de salubrizare cu respectarea indicatorilor calitativi și cantitativi asumaţi prin contract resprezintă insăși esenţa Contractului de Delegare, constituind unul dintre principiile legale ce subordonează acest serviciu; astfel că abaterile Operatorului de la principiul legal constituie în sine un motiv vădit de reziliere a contractului, având în vedere dispoziţiile:

  • 3 lit. a) si e) din Legea nr. 101/2006: „Serviciul de salubrizare se organizează și funcţionează pe baza următoarelor principii: protecţia sănătății populaţiei; asigurarea calităţii […] serviciului; […] tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea și cantitatea serviciului prestat”;
  • 36 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006: „Operatorii serviciilor de utilităţi publice au obligaţia sa respecte indicatorii de performanță și calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii sau prin hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de dare în administrare.”

Nereguli constatate de Poliția Locală Sector 1

Romprest a denaturat cu rea-credință cantitatea/ volumul serviciilor de salubrizare prestate, cu scopul inducerii în eroare a Autorităţii cât priveşte preţul real al serviciilor contractate și prestate efectiv, intenţia fiind încasarea unor sume de bani în mod necuvenit, prin afectarea fondurilor publice alocate de la bugetul local, în executarea Contractului de Delegare.

Acest aspect rezultaă fără echivoc din numeroasele nereguli constatate ca urmare a exercitării dreptului de control de către autoritatea contractantă (Raport preliminar al Comisiei pentru verificarea facturilor Romprest nr.A50.i/27.n.2020), constatările Poliției Locale Sector 1 – Direcţia Inspecţie – Biroul Protecţia Mediului (Adresa nr.36645/o2.i2.2020)/Politiei Locale Sector 1 – Direcţia Control Urban -Compartimentul Protecţia Mediului (Adresa nr.27707/31.08.2021), amenzile contravenţionale aplicate, precum și numeroasele sesizări făcute de către utilizatorii serviciului de salubrizare, toate fiind în sensul tarifării și facturării de către Romprest a unor servicii ce în realitate nu au fost prestate.

Aceste deficiențe, pe lângă faptul că se constituie ca încălcări evidente ale obligaţiei de prestare efectivă a serviciului de salubrizare conform programului, volumului și ariei teritoriale asumate contractual, este evident că reprezintă, totodată, și dovezi ale unei tarifări aplicate cu încălcarea prevederilor contractuale, respectiv art. 1 din care rezultă că:

  • c) – preţul contractului – este preţul plătibil operatorului de către autoritatea contractantă, în baza Contractului, pentru executarea integrală și CORESPUNZĂTOARE a tuturor serviciilor care fac obiectul Contractului, în condiţiile asumate prin Contract;
  • d) – valoarea lunară a contractului – este valoarea determinată de activităţile EFECTIV REALIZATE, calculată prin însumarea valorilor lunare ale operaţiunilor de salubrizare EXECUTATE;
  • e) – valoarea lunară a operaţiunii – este valoarea exprimată în lei, reprezentând produsul dintre cantitatea real executată pe parcursul unei luni.

Dovezile depuse de administrația Sectorului 1 în dosar arată multitudinea deficiențelor privind calitatea reală a serviciilor prestate de către Romprest, consecinţa fiind inclusiv încălcarea obligaţiei de tarifare echitabilă, respectiv prin raportare exclusiv la serviciile efectiv prestate. Toate aceste dovezi probează lipsa echivocului cât priveşte atât reaua-credință în modalitatea de executare a contractului cu intenţia vădită de a induce în eroare autoritatea cât priveşte preţul real al serviciilor prestate, cât și executarea necorespunzătoare și cu caracter continuu a serviciului public de salubrizare. Or, aceste obligaţii privesc însăși esenţa Contractului de Delegare, nerespectarea lor fiind de natură a fundamenta rezilierea acestui contract.

Dreptul de acces la documente, încălcat

Romprest a încălcat în mod continuu și fără justificare contractuală sau legală, dreptul Autorităţii la informare și de acces la documentele și informaţiile privind prestarea serviciului de salubrizare corelativ cu obligaţia ce îi revenea operatorului de a furniza Autorităţii informaţii, documentele și documentaţiile pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare la care s-a angajat contractual.

Potrivit art. 21 alin. (3) din Legea nr. 101/2006, art. 93 pct. e) și art. 105 din Regulamentul de salubritate în aria administrativă a Sectorului 1 și art. 36 lit. i) din Legea nr. 51/2006, operatorului de salubritate îi revine cu titlu imperativ obligaţia de a furniza Autorităţii contractante informaţii și să pună la dispoziţia sa documentele și documentaţia pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare. Aceasta obligaţie a fost implementată contractual prin art. 7.2 lit. e) din Contractul de Delegare.

Astfel că, în virtutea dreptului instituit în favoarea autorităţii contractante prin art. 7.2 lit. e) din Contractul de Delegare, prin Adresa nr. A50/27.11.2020, aceasta a solicitat Romprest ca în termen de 15 zile să furnizeze o serie de documente și informaţii în vederea verificării prestaţiilor, a structurii de cost a tarifelor practicate de Romprest, precum și stadiul realizării investiţiilor pentru care autoritatea contractantă a achitat componenta de cost; iar prin Adresele înregistrate sub numărul 5897/ 16.12.2020 și 12323/08.03.2021, s-a resolicitat Romprest sa pună la dispoziţia autorităţii publice documentele din care rezultă cheltuielile reale, necesare pentru prestarea serviciului public de salubrizare pe raza teritorială a Sectorului 1.

Până în momentul deschiderii procesului de reziliere, Romprest nu a răspuns acestor solicitări, rezultând fără dubiu refuzul său în a-și îndeplini obligaţia contractuală. Potrivit legii, fără excepţie și fără a fi necesară justificarea solicitării, operatorul serviciului de salubrizare este obligat să prezinte oricare și toate documentele și documentaţiile solicitate – de autoritate și/sau ANRSC, în baza căreia prestează serviciul de salubrizare, indiferent de natura documentelor si/sau scopul acestei solicitări, atâta vreme cât acestea sunt circumscrise și reprezintă documente aferente prestării serviciului de salubrizare.

Or, refuzul Romprest de o furniza informaţiile și documentele solicitate, sub pretexte ce nu au legătură cu realitatea contractuală, probează pe deplin încălcarea de către Romprest a obligaţiei de informare specific contractuală, dar cu ascendent imperativ corespunzător în toate reglementările privind prestarea serviciului public de salubrizare. Suntem, prin urmare, în prezenta unui abuz contractual evident, și a unui dispreţ nejustificat față de interesul public – ca valoare specific protejată prin instituirea acestui drept în favoarea autorităţii – asimilabilă din perspectivă legală chiar unei obligaţii a autorităţii în exercitarea dreptului de control. În consecinţă, lipsa executării acestei obligaţii are vocaţia rezilierii contractului, având în vedere că este de esenţa executării Contractului de Delegare.

S-a încălcat în mod flagrant obiectul contractului

Potrivit art.1548 Cod civil, „Culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecutării”; astfel că, răsturnarea prezumţiei legale privind culpa contractuală este în sarcina debitorului Romprest.

Săvârşirea cu vinovăţie a ilicitului contractual, rezultă din comportamentul contractual al Romprest, asumat cu bună ştiinţă și cu intenţie de fraudare prin obţinerea unor avantaje financiare necuvenite, precum și prin sistarea TOTALĂ a prestării serviciului de salubrizare, situaţie prohibită prin reglementările speciale în materia serviciului public de salubrizare. Totodată, fiind pe tărâm contractual, nerespectarea obligaţiilor contractuale, cu ignorarea principiului forţei obligatorii a contractului, antamează în mod direct prezumţia de culpă a Romprest prin simpla neexecutare sau/și executare necorespunzătoare a celor asumate prin Contractul de Delegare.

Se impune să menţionăm că faptele comisive și/sau omisive ale Romprest, prin care s-a încălcat în mod flagrant obiectul contractului, au si caracter repetat, ceea ce accentuează ideea de culpă în ceea ce priveşte neexecutarea contractelor. Astfel, cum s-a afirmat și în literatura de specialitate, rezilierea contractului cu executare succesivă intervine chiar în situaţia în care neexecutările sunt de mică însemnătate, dar cu caracter repetat.

Sari la conținut