Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1
Sectorul 1 al Municipiului București implementează în baza Contractului de Finanțare nr. 464 din 10.03.2020, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Sectorului 1, proiectul „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”, Cod MySMIS 136166, cod SIPOCA 856, cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritară: Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.

Proiectul are un buget total de 2,192,099.94 lei, din care 2,148,257.94 lei finanțare nerambursabilă și 43,842.00 lei valoarea contribuție proprie, din care:
- 1.093.188,38 lei echivalentă cu maximum 98% din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de liderul de parteneriat;
- 1.055.069,56 lei echivalentă cu 98% maximum din valoarea eligibilă a cheltuielilor efectuate de partener.

Perioada de implementare inițială a fost de 24 de luni (10 Martie 2020 – 09 Martie 2022), dar a fost prelungită la 33 de luni (10 Martie 2020 – 10 decembrie 2022), în baza actului adițional nr. 1/03.08.2021

Scopul proiectului constă în creșterea eficienței serviciilor de asistență socială ale Sectorului 1 al Municipiului București atât prin aparatul de specialitate al Primarului S1MB cât și al subordonatelor Consiliului Local al S1MB. Cresterea gradului de acces al cetațenilor la serviciile de asistență socială, furnizarea unor instumente digitale performante si rapide care simplifică si accelereaza fluxul de lucru si implicit capacitatea de raspuns si solutionare a sarcinilor curente ale aparatului administrativ.

Fișa proiectului „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”

Obiectivele specifice ale proiectului:

Obiectiv specific 1: Modernizarea sistemului de furnizare a serviciilor de asistenţă socială prin implementarea unei aplicații informatice de gestiune integrată şi standardizată a beneficiilor de asistenţă socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti;

Obiectiv Specific 2: Creşterea eficienţei şi eficacităţii aparatului administrativ şi reducerea birocraţiei pentru cetăţenii Sectorului 1 beneficiari ai serviciilor de asistenţă socială prin creşterea gradului de operaţionalizare a documentelor din arhiva tradiţională.

Rezultatele preconizate:

Rezultat de proiect R1: Registrul unic electronic al serviciilor de asistență socială – E-SAS1 - Registru electronic interoperabil, interfață unică ce asigură interogarea într-o bază de date interoperabilă care va fi integrată la nivelul tuturor compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale, standardizează tipurile de date și extinde sistemului informatic de gestiune a beneficiilor de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București, implementat;

Rezultat de proiect R2: Crearea unei arhive unice prin digitizarea arhivelor aferente serviciilor de asistență socială la nivelul compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului S1 al MB (scanarea documentelor, indexarea/extragerea datelor relevante și organizarea acestora pentru acces automat în baze de date).

Stadiul proiectului:

- În august 2020 a fost semnat contractul nr. 64/26.08.2020 având ca obiect servicii de informare, comunicare și publicitate, în urma unei proceduri de achiziție publică. Valoarea contractului este de fara TVA 14.880,00 lei.

Obiectivele contractului:

- Publicare comunicate de presă: 2 comunicări;
- Producția și distribuirea materialelor publicitare și de informare (pliante- 3.000 exemplare, afișe A3- 240 exemplare, mape A4- 100 exemplare, pixuri- 100 bucăți, bloc-notes A5- 1.000 exemplare, roll-up-uri- 2 exemplare);
- Organizarea și desfășurarea conferințe de deschidere/ lansare și de închidere a proiectului.


În septembrie 2020, a fost organizată conferința de lansare, în cadrul căreia s-au prezentat proiectul și programul de finanțare, obiectivele precum și rezultatele estimate. Conferința a fost organizată la București, unde au participat reprezentanți AMPOCA, societatea civilă, presa, mediu de afaceri precum și reprezentanți ai autorității publice.

Invitația la Conferința de lansare a proiectului „Instrumente pentru reducerea birocrației în serviciile de asistență socială la nivelul Sectorului 1 al Municipiului București”


În aprilie 2022 au fost finalizate caietele de sarcini privind achiziționarea de servicii:
- Servicii de auditare financiara cod CPV: 79212100-4;
- Servicii privind crearea unei arhive unice prin digitalizarea arhivelor la nivelul Compartimentului Fond Imobiliar și Biroul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sector 1;
- Servicii de dezvoltare aplicații software.

În luna mai 2022, au fost inregistrate in platforma publica de achizitii (SICAP):
- Servicii privind crearea unei arhive unice prin digitalizarea arhivelor aferente Compartimentului Fond Imobiliar și Biroul Autoritate Tutelară din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei Sector 1- Valoarea estimată totală a achiziției în lei fără TVA: 252,100.84 lei;
- Servicii de dezvoltare si implementare aplicatie software registru unic electronic al serviciilor de asistenta sociala – E – SAS1 P1– Valoarea estimată totală a achiziției în lei fără TVA: 588,235.29 lei.

Cererile de rambursare:

Cererile de rambursare au fost depuse astfel:
- În data de 30 iunie 2020, pentru suma de 50.073,10 lei pentru perioada de referință 10 martie 2020-30 iunie 2020;
- În data de 14 aprilie 2021, pentru suma de 211.564,26 lei pentru perioada de referință 01 iulie 2020-14 aprilie 2021;
- În data de 14 septembrie 2021, pentru suma de 110.555,38 lei pentru perioada de referință 15 aprilie 2021-14 septembrie 2021;
- În data de 10 februarie 2022, pentru suma de 112.899,00 lei pentru perioada de referință 15 septembrie 2021-10 februarie 2022.

Acestă pagină a fost actualizată pe 31 mai 2022.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Programul Operațional Capacitate Administrativă- http://www.poca.ro
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro
„Conținutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.”