Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Comunicat – DGASPC

Publicat: 11.01.2006
Comunicat

 

Cum puteţi obţine Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului

 

 

Primăria Sectorului 1 informează cetăţenii interesaţi că, începând cu data de 1 ianuarie 2006, indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se poate obţine, pentru persoanele care au domiciliul în sectorul 1, de la Serviciul Alocaţii din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1, cu sediul în B-dul Mareşal Averescu nr. 17 după următorul program: luni – joi: 9.00 – 16.00 şi vineri î ntre orele 9.00 – 14.00.

 

 

 

Conform OUG nr. 148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a HGR nr. 1.825/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, beneficiarii, numiţi persoane îndreptăţite reprezintă oricare dintre părinţii fireşti ai copilului, precum şi persoana căreia i s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei, care a adoptat copilul, care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă, precum şi persoana care a fost numită tutore.

 Aceste persoane pot beneficia de drepturile prevăzute de prezenta Ordonanţă de Urgenţă, pentru fiecare dintre primele trei naşteri (survenite după 1 ianuarie 2006 inclusiv, fără a se lua în considerare numărul de naşteri anterioare acestei date.) sau după caz, pentru primii trei copii încredinţaţi în vederea adopţiei, adoptaţi sau aflaţi în plasament ori în plasament în regim de urgenţă şi pentru cei pentru care a fost instituită tutela.

 

 

 

 

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului presupune următoarele situaţii:

 

 

 

· În cazul în care indemnizaţia pentru creşterea copilului a fost stabilită conform

Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, angajatorii, plătitori ai

acestui drept, depun la Direcţia pentru Dialog Familie si Solidaritate Socială, cu sediul în Piaţa

Amzei nr. 13, dosarele aferente indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, aflate în plată în

luna decembrie 2005, inclusiv dosarele care conţin cereri pentru care dreptul nu a fost stabilit

încă.

 

 

 

În acest caz, beneficiarii din Sectorul 1, vor depune la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 la Serviciul Alocaţii, din B-dul Mareşal Averescu nr. 17, numai cererea pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului.

 

 

 

· În cazul în care dreptul la indemnizaţia pentru creşterea copilului nu a fost stabilit conform

Legii nr. 19/2000 , cererea şi actele doveditoare se vor depune la Directia Generala de

Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1 la Serviciul Alocaţii, din B-dul Maresal

 

Averescu nr. 17. În această situaţie, condiţiile de acordare sunt urmatoarele:

 

 

Persoana îndreptăţită a realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (venituri din salarii, din activităţi independente şi din activităţi agricole) timp de 12 luni anterior datei naşterii copilului, sau după caz, de la data de la care s-a realizat încredinţarea în vederea adopţiei, s-a aprobat adopţia ori s-a instituit plasamentul sau tutela.

 

 

 

Indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului se acordă la cerere, în baza următoarelor acte :

 

 

* Cerere tip, care poate fi procurată pentru Sectorul 1 de la Serviciul Alocaţii din b-dul Maresal Averescu nr. 17 şi trebuie completată de persoana îndreptăţită, sau după caz de reprezentantul legal al acesteia sau de mandatar. Această cerere trebuie să cuprindă şi o serie de declaraţii pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite şi a celuilalt părinte firesc din care să rezulte că nu beneficiază de indemnizaţie sau de stimulent.
* Actul de identitate al solicitantului;
* Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ;
* Livretul de familie.

*Toate aceste acte se depun în copie şi trebuie certificate pentru conformitate cu originalul.

 

 

* Acte doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia juridică, după caz :

 

1. certificatele de naştere ale tuturor copiilor născuţi după data de 1 ianuarie 2006;
2. hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, potrivit legii;
3. hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei, potrivit legii;
4. hotărâre judecătorească sau, după caz, hotărâre a comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii;
5. decizie a directorului general al direcţiei generale teritoriale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărâre judecătorească, pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
6. hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, hotărâre judecătorească a Autorităţii Tutelare, potrivit legii;

 

 

 

* Acte doveditoare privind realizarea de venituri profesionale supuse impozitului pe venit, după caz :

 

1. dovadă eliberată de angajator, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri cu caracter salarial, care să conţină :

 

* data de la care este angajat la unitatea respectivă
* perioada în care a beneficiat de indemnizaţie de maternitate
* data la care se împlinesc cele 42 de zile din concediul de lăuzie
* stagiul de cotizare care a fost avut în vedere la stabilirea indemnizaţiei pentru creşterea copilului

 

2. Dovadă eliberată de administraţia financiară, în cazul persoanelor care realizează venituri din activităţi independente sau agricole, din care să rezulte că persoana îndreptăţită a realizat venituri supuse impozitului pe venit, potrivit Codului fiscal
3. adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate sau, după caz, alte dovezi, din care să reiasă ultima zi de concediu de maternitate acordat în condiţiile Legii nr.19/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
4. adeverinţă eliberată de plătitorul indemnizaţiei de maternitate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, de la angajator sau, după caz, de la casa teritorială de asigurări de sănătate ori de la agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, pentru aplicarea art.8, alin.(1) lit.d) din ordonanţa de urgenţă;
5. dovada eliberată de autorităţile competente, de angajatori sau, după caz, declaraţie pe proprie răspundere, din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului.

Persoanele care au beneficiat de concediul de maternitate (cele 126 de zile) şi plata indemnizaţiei aferente în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau, după caz, de stimulent, începând cu ziua următoare celei în care încetează plata indemnizaţiei de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data naşterii copilului, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

 

Persoanele îndreptăţite care nu îndeplinesc condiţiile pentru acordarea concediului de maternitate şi plata indemnizaţiei aferente în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului începând cu data naşterii copilului sau, după caz, cu data aprobării adopţiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau încredinţării în vederea adopţiei, dacă cererea este depusă în termen de 60 de zile lucrătoare de la acea dată.

 

Persoanele îndreptăţite care depun cererea peste termenele prevăzute mai sus beneficiază de indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului sau stimulent de la data depunerii cererii.

 

 

Stimulentul se acordă lunar persoanelor îndreptăţite, în perioada în care acestea realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal.

 Pe această perioadă plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului se suspendă.

 

 

Stimulentul se acordă la cerere, în baza următoarelor acte :

 

* Cerere tip, care poate fi procurată pentru Sectorul 1 de la Serviciul Alocaţii şi trebuie completată de persoana îndreptăţită, sau după caz de reprezentantul legal al acesteia sau de mandatar. Această cerere trebuie să cuprindă şi o serie de declaraţii pe propria răspundere a persoanei îndreptăţite şi a celuilalt părinte firesc, din care să rezulte că nu beneficiază de stimulent;
* Actul de identitate al solicitantului ;
* Certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ;
* Livretul de familie.

*Toate aceste acte se depun în copie şi trebuie certificate pentru conformitate cu originalul.

* Dovada eliberată de angajator, din care să rezulte că aceasta realizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Codului fiscal.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut