Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Peste 600 de familii din Sectorul 1 primesc ajutoare de căldură

Publicat: 05.01.2016

Peste 600 de familii/persoane singure cu venituri reduse din Sectorul 1 beneficiază de ajutoare pentru încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece.
Până în prezent s-au aprobat 200 de cereri pentru acordarea ajutorului în vederea încălzirii locuinţei cu energie termică, 346 de cereri pentru încălzirea cu gaze naturale, 64 pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri și 21  pentru încălzirea cu energie electrică.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (DGASPC) a primit un total de 646 cereri privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu gaze, lemne, energie termică și energie electrică, însă 15 din totalul cererilor nu au fost validate întrucât nu au fost îndeplinite condiţiile legale de acordare.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie termică, gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se acordă, în perioada noiembrie 2015 – martie 2016, pe bază de cerere însoțită de actele doveditoare privind componența familiei şi veniturile acesteia. La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute.

Pentru acordarea ajutorului cu energie termică, limita venitului mediu net lunar pe membru de familie este de 786 lei în cazul familiilor şi 1.082 lei în cazul persoanei singure. Pentru acordarea ajutorului cu gaze naturale, energie electrică, precum şi cel cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, limita venitului net pe membru de familie este de 615 lei atât în cazul familiilor, cât şi în cazul persoanei singure.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică se acordă doar în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat. Ajutoarele de încălzire nu se acordă persoanelor/familiilor care deţin cel puţin unul dintre bunurile prevăzute în Anexa nr. 4 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare şi în cererea pentru acordarea ajutorului, respectiv: clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti sau alte imobile aflate în proprietate; mijloace de transport (autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile, mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani); terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1000 m² în zona urbană şi 2000m² în zona rurală; depozite bancare de peste 3.000 lei etc.

Pentru sistemul de încălzire cu agent termic, cererile/declaraţiile pe propria răspundere se vor ridica de la sediul S.C. RADET S.A. – Secţia de Distribuţie Sector 1 (Str. Radu Greceanu nr.10-12, Sector 1) sau de la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 (Bd. Mareşal Averescu nr. 17).
Pentru ajutoarele de încălzire cu gaze, energie electrică şi pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, formularele vor putea fi ridicate de la sediul DGASPC Sector 1.

Cererile/declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depun la sediul D.G.A.S.P.C. Sector 1 în vederea stabilirii dreptului financiar.

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia alocaţiei pentru susţinerea familiei prevăzute de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare, a bugetului personal complementar prevăzut de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, a burselor de studiu şi a burselor sociale, a sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială <>, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare.

Cererea/declarația pe proprie răspundere privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei se depune împreună cu declaraţia (Anexa 2 din H.C.L Sector 1 nr. 155/29.09.2015) potrivit căreia beneficiarul se obligă ca, în perioada 01.04.2016 – 31.05.2016, să aducă actele privind veniturile şi componenţa familiei pentru perioada noiembrie 2015 – martie 2016. Nedepunerea acestor documente până la data de 31 mai 2016 duce la recuperarea sumelor acordate cu titlu de ajutor pentru încălzirea locuinţei conform O.U.G nr.70/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei sunt obligaţi să comunice orice modificare intervenită în componenţa familiei şi a veniturilor acesteia în termen de 5 zile de la data modificării.

Pentru mai multe informaţii privind acordarea ajutoarelor pentru căldură, puteţi contacta Biroul Relaţii Interetnice din subordinea DGASPC Sector 1, Bd. Mareşal Averescu nr. 17, telefon: 021/223.41.97 int. 148.

Serviciul Imagine, Relații cu Mass-Media și Informatică
Tel. fix: 021/222.36.24
E-mail: presa.primaria1@gmail.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Sari la conținut