Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

ACCES RAPID

Rețele sociale

Facebook Urmăriți-ne pe Facebook

Vei fi primul care află despre activitățile primăriei sectorului 1 și alte articole cu informări și linkuri utile.

Atribuţiile secretarului

Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

ARTICOLUL 243 – Atribuțiile secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale


(1) Secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

 • a) avizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, respectiv ale președintelui consiliului județean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului județean, după caz;
 • b) participă la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
 • c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar, respectiv consiliul județean și președintele acestuia, precum și între aceștia și prefect;
 • d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului, respectiv a hotărârilor consiliului județean și a dispozițiilor președintelui consiliului județean;
 • e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);
 • f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului județean, și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului- verbal al ședințelor consiliului local, respectiv ale consiliului județean, și redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
 • g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului județean, și comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;
 • i) poate propune primarului, respectiv președintelui consiliului județean înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean;
 • j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local, respectiv ale consiliului județean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor județeni;
 • k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință, respectiv președintelui consiliului județean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;
 • l) informează președintele de ședință, respectiv președintele consiliului județean sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului județean;
 • m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;
 • n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului județean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii județeni care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2); informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 • o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale;
 • p) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar, de consiliul județean sau de președintele consiliului județean, după caz.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) și (2), secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente.

(3) Secretarul general al comunei, al orașului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

 • a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;
 • b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale;
 • c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

(4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:

 • a) numele, prenumele și codul numeric personal ale defunctului;
 • b) data decesului, în format zi, lună, an;
 • c) data nașterii, în format zi, lună, an;
 • d) ultimul domiciliu al defunctului;
 • e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;
 • f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea.

(5) Atribuția prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuții delegate de ofițer de stare civilă, prin dispoziția primarului la propunerea secretarului general al unității/subdiviziunii administrativ- teritoriale.

(6) Primarul urmărește îndeplinirea acestei atribuții de către secretarul general al comunei, al orașului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului sau, după caz, de către ofițerul de stare civilă delegat, în condițiile alin. (5).

(7) Neîndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (3) atrage sancționarea disciplinară și contravențională a persoanei responsabile.

(8) Secretarii generali ai comunelor și cei ai orașelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părților, următoarele acte notariale:

 • a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor a beneficiilor de asistență socială și/sau serviciilor sociale;
 • b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată.

II.
Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 3/09.07.2019 privind aprobarea Organigramei și Ștatului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi ale instituției subordonate Consiliului Local Sector 1 – Direcţia Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1, precum și modificarea și completarea Anexei nr. 3 – Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 186/09.07.2019, cu modificările și completările ulterioare

Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 19. Pentru punerea în aplicare a atribuţiilor sale conform prevederilor art. 154 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, primarul beneficiază de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al municipiului București este structurat pe compartimente funcționale încadrate cu funcționari publici și personal contractual și are următoarea structură organizatorică:

ADMINISTRATOR PUBLIC
COMPARTIMENTUL EXPERT PENTRU PROBLEME CU ROMII
CABINET PRIMAR
COMPARTIMENTUL CORP CONTROL
BIROUL AUDIT INTERN
SERVICIUL IMAGINE ȘI RELAȚII CU MASS- MEDIA
COMPARTIMENTUL RELAȚII INTERNAȚIONALE
SERVICIUL REGISTRATURĂ, RELAŢII CU PUBLICUL
ARHITECT ŞEF
(1)Biroul Reglementări Urbanistice şi Arhivă
(2)Biroul Urbanism şi Autorizaţii de Construire Pentru Construcţii Clasa A
(3)Serviciul Urbanism şi Autorizaţii de Construire Pentru Construcţii Clasa B
(4)Serviciul Autorizaţii Lucrări Edilitare, Infrastructură Dezvoltare Durabilă
(5)Compartimentul Publicitate şi Autorizări
(6)Compartimentul Informare Urbanistic


DIRECŢIA MANAGEMENT ECONOMIC
(1)Serviciul Buget, Execuţie Bugetară
(2)Compartimentul Strategie şi Dezvoltare Socio- Economică
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
(3) Serviciul Contabilitate
(4) Compartimentul Financiar


DIRECŢIA INVESTIŢII
(1) Serviciul Urmărire Contracte şi Lucrări
(2) Serviciul Achiziţii Publice
(3) Serviciul Urmărire şi Derulare Servicii
(4) Serviciul Reabilitare Termică şi Energii Alternative


DIRECŢIA GENERALĂ ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
(1)Compartimentul Strategii de Dezvoltare Durabilă, Programe, Proiecte și Management Informațional
(2)Serviciul Administrativ
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
(1)Compartimentul Fond Imobiliar
(2)Serviciul Autorizații de Funcționare și Servicii Publice


DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE
(1)Serviciul Resurse Umane și Organizare
(2)Serviciul Pregătire Profesională
(3)Compartimentulul Sănătății și Securității în Muncă

SECRETARUL GENERAL AL SECTORULUI 1

DIRECŢIA JURIDICĂ, LEGISLAȚIE, CONTENCIOS ADMINISTRATIV
(1)Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
(2)Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte
(3)Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie decât Cea de Locuinţă

SERVICIUL TEHNICĂ LEGISLATIVĂ, SECRETARIAT ȘI ARHIVĂ
(1) Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative

BIROUL AUTORITATE TUTELARĂ
DIRECŢIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU ŞI REGISTRU AGRICOL
(1)Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol
(2) Compartimentul Cadastru şi Patrimoniu

COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ELECTORALĂ
DIRECŢIA PUBLICĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR ŞI STARE CIVILĂ SECTOR 1
DIRECTOR EXECUTIV
(1)Compartimentul Informatic,
(2)Compartimentul Analiză – Sinteză, Secretariat
(3)Biroul nr. 1 de Evidenţă A Persoanelor
(4)Biroul nr. 2 de Evidenţă A Persoanelor
(5)Biroul nr. 3 de Evidenţă A Persoanelor
(6)Biroul nr. 4 de Evidenţă A Persoanelor
(7)Biroul nr. 5 de Evidenţă A Persoanelor
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
(8)Serviciul Înregistrări Acte de Naştere
(9)Compartimentul Înregistrări Acte de Căsătorie şi Divorţ pe Cale Administrativă
(10)Compartimentul Înregistrări Acte de Decese şi Informatică
(11)Serviciul Acte Înregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare De Carieră ale României
(12)Compartimentul Registratură şi Relaţii cu Publicul
(13)Compartimentul Corespondenţa,Rectificări Şi Înscrieri Menţiuni În Străinătate
(14)Serviciul Transcrieri Certificate Înregistrate La Autorităţile Administrative Locale Din Străinătate.”

La articolul 23 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 23. (1). SECRETARUL GENERAL coordonează, îndrumă şi controlează, în conformitate cu prevederile art. 243 din alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, următoarele structuri:
Serviciul Tehnică Legislativă, Secretariat și Arhivă
(1) Compartimentul pentru Monitorizarea Procedurilor Administrative

Biroul Autoritate Tutelară
Direcția Juridică, Legislație, Contencios Administrativ
(1) Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
(2) Serviciul Legislaţie şi Avizare Contracte
(3) Compartimentul Spaţii cu Altă Destinaţie decât Cea de Locuinţă

Direcția Cadastru Fond Funciar, Patrimoniu şi Registru Agricol
(1) Compartimentul Fond Funciar, Registru Agricol
(2) Compartimentul Cadastru şi Patrimoniu

Compartimentul Evidență Electorală
Direcția Publică de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Sector 1”

Sari la conținut