Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
e.primarias1.ro
Caută
Limbă

Acte necesare și formulare

Locuințe sociale

Pasul 1

Pot depune cerere pentru locuință socială persoanele care îndeplinesc următoarele condiții (prevederile din Legea Locuinței nr. 114/1996):

 • Au acces la locuință socială, în vederea închirierii, familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința (Art. 42 din Legea Locuinței nr. 114/1996);
 • Nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat nicio locuință după data de 1 ianuroe 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe, nu dețin, în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat
 • Au domiciliul pe raza Sectorului 1.

Pasul 2

Actele necesare pentru întocmirea dosarului:

 • cerere tip adresată primarului Sectorului 1;
 • număr telefon de contact/adresa de mail;
 • memoriu explicativ din care să reiasă situația familială și locativă;
 • copie xerox – B.I. sau C.I. cu domiciliul stabil în Sectorul 1(pentru toți membrii care vor figura în dosarul de locuință socială;
 • copie xerox – certificate de naștere ale copiilor minori (dacă este cazul);
 • copie xerox – certificat de căsătorie ( dacă este cazul);
 • adeverință de salariu cu veniturile nete (defalcate) realizate în ultimele 12 luni sau după caz : taloane de pensie, adeverințe ajutor social, sau o declarație notarială din care să rezulte că nu ași realizat venituri;
 • adeverințe de venit eliberate de ANAF;
 • copie xerox act de proprietate, contract de închiriere al titularului locuinței de la adresa de domiciliu de pe B.I. sau C.I. ;
 • certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele și taxele locale;
 • declarație notarială (în original) din care să rezulte că nu dețineți, nu ați deținut și nu ați înstrăinat nicio locuință proprietate/coproprietate după 1 ianuarie 1990 (pentru toți membrii majori);
 • certificate medicale, pentru invalizi de gradul I sau II, sau pentru persoane cu handicap (după caz);
 • decizia medicală asupra capacității în muncă;
 • copie după hotărârea de divorț rămasă definitivă (dacă este cazul);
 • adeverință pentru tinerii instituționalizați;
 • hotărârea judecătorească de evacuare rămasă definitivă (dacă este cazul);
 • în cazul violenței domestice – copii ale actelor care să ateste acest lucru, respectiv, ordinul de protecție emis de către instanța de judecată în condițiile prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;
 • certificat pentru beneficiarii Legii 42/1990 sau 118/1990 (după caz);

Pentru a figura pe lista de priorități, dosarul trebuie reactualizat în perioada 1- 30 septembrie a fiecărui an, cu adeverință din care să rezulte venitul net realizat pe ultimele 12 luni pentru toți membrii majori, taloane de pensie, adeverințe ANAF sau declarație notarială în cazul în care au fost realizate venituri, acte doveditoare dacă au survenit modificări în componența familiei potrivit art. 17 și situației locative potrivit art. 48 din Legea locuinței nr. 114/1996


Locuințe pentru tineri

Locunțele sunt situate în București, Sector 1, Str. Munții Tatra nr. 18-20 și se atribuie cu chirie subvenționată tinerilor în vârstă de până la 35 de ani.

Pasul 1
Pot depune cerere pentru locuințe pentru tineri persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 • au un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul Național de Statistică în ultimul Buletin statistic anterior lunii în care se analizează cererea, precum și anterior lunii în care se repartizează locuința (Art. 42 din Legea Locuinței nr. 114/1996);
 • nu dețin, nu au deținut și nu au înstrăinat nicio locuință după data de 1 ianuarie 1990, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe, nu dețin, în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat;
 • Au acces la locuințe pentru tineri persoanele majore în vârstă de până la 35 de ani;
 • Au domiciliul pe raza sectorului 1.

Pasul 2
Acte necesare pentru întocmirea dosarului:

 1. Cerere tip adresată Primarului Sectorului 1;
 2. Memoriu privind situația locativă actuală ;
 3. Actul de identitate titular – copie xerox;
 4. Certificat de căsătorie – copie xerox (după caz);
 5. Actul de identitate al soţiei/soţului – copie xerox (după caz);
 6. Diploma de studii – eliberată de către ultima instituţie de învăţământ absolvită (soţ/soţie)- copie xerox ;
 7. Copie xerox act de proprietate , contract de închiriere al titularului locuinţei de la adresa de pe actul de identitate ;
 8. Certificat de atestare fiscală pentru persoanele fizice privind imozitele și taxele locale;
 9. Declaraţie notarială pentru fiecare membru major al familiei din care să rezulte că nu deţine, nu a deţinut si nu a înstrăinat nicio locuinţă proprietate personală după 01.01.1990, nu a beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și nu deține în calitate de chiriaș o altă locuință din fondul locativ de stat;
 10. Adeverinţă de salariu de la locul de muncă din care să rezulte venitul net realizat în ultimele 12 luni (soţ/soţie);
 11. Adeverințe eliberate de ANAF;
 12. Declarație notarială pe proprie răspundere pentru veniturile realizate din alte surse (dividente, acțiuni la societăți comerciale , moșteniri sau donații, inclusiv veniturile ocazionale realizate în ultimele 12 luni)
 13. Cazier judiciar (soţ/soţie);
 14. Certificate medicale (după caz);
 15. Adeverinţă sau alte acte doveditoare pentru tinerii proveniţi din instituții de ocrotire socială (după caz);
 16. Hotărâre judecătorească de evacuare pentru tinerii din case naţionalizate (după caz).

FORMULARE TIP

Sari la conținut